Dit is een algemene juridische kennisgeving met betrekking tot de website van de ASSA ABLOY Groep (“ASSA ABLOY”). Op deze website biedt ASSA ABLOY online informatie. Door de toegang tot of het gebruik van deze website stemt u ermee in juridisch gebonden te zijn en te voldoen aan de hierna genoemde voorwaarden in deze juridische kennisgeving.

Auteursrecht, handelsmerken en gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website (de “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal, handelsmerken, merken, logo's en software worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Het eigendom van de Inhoud wordt niet overgedragen op u of andere gebruikers van deze website, maar blijft berusten bij ASSA ABLOY of een derde partij die eigenaar is van de materialen die op deze website vermeld worden.

ASSA ABLOY is eigenaar van de namen die worden gebruikt voor de activiteiten van het bedrijf en de producten en diensten van het bedrijf die op deze site worden genoemd. Deze namen worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

U bent gemachtigd om de Inhoud te bekijken, per e-mail te verzenden, te downloaden en af te drukken, maar uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofd gebruik van de Inhoud kan tot gevolg hebben dat wetgeving inzake auteursrecht of merkenrecht of overige wetgeving wordt overtreden. Bij het e-mailen, downloaden of afdrukken van de Inhoud dient u ook alle informatie met betrekking tot auteursrechten en andere juridische kennisgeving die in de Inhoud worden vermeld te vermelden, waaronder alle auteursrechtinformatie onder aan de pagina.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASSA ABLOY mag deze Inhoud niet worden gekopieerd, getranscribeerd, opgeslagen in een opslagsysteem, vertaald in een andere (programmeer) taal, verzonden in enige vorm of op enige manier (elektronisch, mechanisch, fotografisch of anderszins), verkocht of opnieuw gedistribueerd. U mag de Inhoud niet verkopen of aanpassen of deze reproduceren, weergeven, in een openbare voorstelling verwerken, distribueren of op andere wijze gebruiken voor openbare of commerciële toepassingen. Het is niet toegestaan deze website of de inhoud ervan te “framen” en u stemt ermee in geen onderdelen van deze website naar een server te kopiëren. Verder stemt u ermee in op geen enkele wijze namen, logo's of handelsmerken van ASSA ABLOY te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ASSA ABLOY.

Het gebruik van de Inhoud op andere websites of in andere computernetwerken is expliciet verboden. Het is echter wel toegestaan HTML-hyperlinks naar deze website op uw website te plaatsen, overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden. U krijgt hierbij een niet-exclusief, beperkt en intrekbaar recht om met een koppeling naar deze website te verwijzen. U stemt ermee in om koppelingen naar deze websites niet zodanig te presenteren dat deze geassocieerd worden met reclame of een goedkeuring lijken te impliceren voor een organisatie, product of dienst. U stemt ermee in geen koppelingen naar deze website te plaatsen op websites die een redelijk persoon als obsceen, lasterlijk, intimiderend, zeer aanstootgevend of kwaadwillend zou bestempelen. ASSA ABLOY behoudt zich het recht voor deze licentie in het algemeen, of uw recht op het gebruik van specifieke koppelingen, te allen tijde in te trekken. Indien ASSA ABLOY deze licentie intrekt, stemt u ermee in om al uw koppelingen naar deze website direct te verwijderen en uit te schakelen.

Als u de Inhoud gebruikt op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden, kan het zijn dat u de wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkenrecht of overige wetgeving overtreedt. Als dit het geval is, trekt ASSA ABLOY uw toestemming voor het gebruik van deze website automatisch in, en is ASSA ABLOY gerechtigd u te verzoeken kopieën die u hebt gemaakt van (delen van) de Inhoud direct te vernietigen. Alle rechten die niet expliciet door deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

Disclaimer

ASSA ABLOY DOET GEEN UITSPRAKEN OVER DE RESULTATEN DIE VERKREGEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS DAN OOK GEHEEL OP EIGEN RISICO.

DEZE WEBSITE EN DE INHOUD EN DE DIENSTEN VAN DEZE WEBSITE WORDEN DOOR ASSA ABLOY “AS IS” GELEVERD, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR. ASSA ABLOY GEEFT, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ASSA ABLOY DOET GEEN UITSPRAKEN OVER EN BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, CONTINUÏTEIT OF TIJDIGHEID VAN DE INHOUD, DIENSTEN, SOFTWARE, TEKST, AFBEELDINGEN, KOPPELINGEN OF COMMUNICATIE DIE OP OF VIA HET GEBRUIK VAN DEZE SITE WORDEN GEBODEN. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET TREFFEN VAN DE BENODIGDE VOORZORGSMAATREGELEN OM DE DOOR U VERKREGEN INHOUD VAN DEZE SITE TE BESCHERMEN TEGEN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE COMPUTERCODE VAN DESTRUCTIEVE AARD.

Noch ASSA ABLOY noch aan ASSA ABLOY gelieerde personen of bedrijven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik of verhindering van het gebruik van deze website, of de inhoud, diensten of materialen die op of door deze website worden geboden (“deze bescherming”). Deze bescherming dekt ook claims gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid en elke andere juridische theorie, ongeacht het feit of ASSA ABLOY gewezen is op de mogelijkheid van dergelijke schade. De bescherming is van toepassing op alle verliezen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale schade en gevolgschade; schade die voortvloei uit lichamelijk letsel of dood door schuld; winstderving; en schade ten gevolge van gegevensverlies of bedrijfsonderbrekingen.

Koppelingen naar andere websites; reclame

Deze site kan koppelingen naar websites van derden bevatten. Deze koppelingen worden aangeboden als service en impliceren niet dat ASSA ABLOY de inhoud van of verstrekt door deze website van derden onderschrijft. Wij zijn als eigenaren van deze site niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites van derden; wij bekijken, controleren of beheren de materialen van websites van derden niet; wij geven geen verklaringen over inhoud, nauwkeurigheid of legitimiteit van de materialen op websites van derden.

Als u besluit om websites van derden te bezoeken via een koppeling op deze site, doet u dat op eigen risico. Op uw gebruik van websites van derden zijn de respectieve Gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden van toepassing, inclusief het Privacybeleid van deze websites.

Indien er voor deze site is gekozen om advertenties van derden te tonen, kunnen deze advertenties koppelingen naar andere websites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven, geven wij via deze site geen goedkeuring voor producten of verklaringen betreffende de inhoud, nauwkeurigheid, legitimiteit van materialen in of gekoppeld aan advertenties op deze site.